Chương trình học

PHIÊN CHẾ CHƯƠNG TRÌNH CÁC CHỦ ĐIỂM KHỐI MẪU GIÁO

NĂM HỌC 2015 – 2016

KHỐI MẪU GIÁO BÉ + NHỠ

CHỦ ĐIỂM THỜI GIAN
Ổn định + rèn nề nếp học sinh 7/9/2015 đến 11/9/2015
Trường Mầm non + Bé với Mùa Thu  4 tuần
Từ 14/9/2015 đến 9/10/2015
Bản thân 4 tuần
Từ 12/10/2015 đến 6/11/2015
Gia đình 5 tuần
(Ngày hội của cô giáo ) Từ 9/11/2015 đến 11/12/2015
Nghề nghiệp 3 tuần
( 1 tuần chú bộ đội ) Từ 14/12/2015 đến 1/1/2016
  4 tuần
Giao Thông Từ 4/1/2016 đến 29/1/2016
Tết và Mùa Xuân 3 tuần
(Nghỉ Tết) Từ 1/2/2016 đến 26/2/2016
Thực vật 4 tuần
(1 tuần 8/3) Từ 29/2/2016 đến 25/3/2016
Động vật 3 tuần
Từ 28/3/2016 đến 15/4/2016
Nước, mùa hè 3 tuần
và hiện tượng thiên nhiên Từ 18/4/2016 đến 6/5/2016
  2 tuần
Thủ đô Hà Nội và Bác Hồ Từ 9/5/2016 đến 20/5/2016

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

CHỦ ĐIỂM THỜI GIAN
Ổn định + rèn nề nếp học sinh 7/9/2015 đến 11/9/2015
Trường Mầm non + Bé với Mùa Thu  4 tuần
Từ 14/9/2015 đến 9/10/2015
Bản thân 2 tuần
Từ 12/10/2015 đến 23/10/2015
Gia đình 3 tuần
Từ 26/10/2015 đến 13/11/2015
Nghề nghiệp 4 tuần
(Ngày hội của cô giáo ) Từ 16/11/2015 đến 11/12/2015
Giao Thông 4 tuần
( 1 tuần chú bộ đội ) Từ 14/12/2015 đến 8/1/2016
Thực Vật 4 tuần
Từ 11/1/2016 đến 5/2/ 2016
Tết và Mùa Xuân 4 tuần
(Nghỉ tết Nguyên đán) Từ 15/2/2016 đến 11/3/2016
Ngày 8/3
Động vật 3 tuần
Từ 14/3/2016 đến 1/4/2016
Nước, mùa hè 2 tuần
và hiện tượng thiên nhiên Từ 4/4/2016 đến 15/4 /2016
Quê hương đất nước 2 tuần
Từ 18/4/2016 đến 29/4/2016
Bác Hồ – Trường Tiểu Học 3 tuần
  Từ 2/5/2016 đến 20/5/2016